Μέθοδος Makaton

Το ΜΑΚΑΤΟΝ είναι ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης που συνδυάζει ομιλία, νοηματικά σή­ματα, και γραφικά σύμβολα. Σχεδιάστηκε από την Margaret Walker, ξεκίνησε  τις πρώτες προσπάθειες διάδοσής του το 1976 και έκτοτε έγινε από τα πλέον εφαρμοσμένα και διάσημαεναλλακτικά συστήματα επικοινωνίας. Το σύστημα ΜΑΚΑΤΟΝ δεν πρέπει να θε­ωρείται αποκλειστικά ως εναλλακτικό σύστημα επικοινωνίας, αλλά ως μια οργανωμένη προσέγγιση για τη διδασκαλία της γλώσσας και της επικοινωνίας γενικά.

Χρη­σιμοποιείται με επιτυχία σε άτομα με μέτριες ή και σοβαρές δυσκολίες μάθησης αλλά και άτομα με σωματικά προβλήματα: παιδιά και ενήλικες με νοητική καθυστέρηση, αυτισμό, προβλήματα γλώσσας, πολλαπλές αισθητηριακές βλάβες, και επίκτητα νευρολογικά προ­βλήματα.

Πιο αναλυτικά τα παιδιά και οι ενήλικες που χρησιμοποιούν το ΜΑΚΑΤΟΝ αντιμετωπίζουν δυσκολίες στα παρακάτω :

- Περιορισμένη προσοχή και ακουστική αντίληψη
-Δυσκολίες στην  κατανόηση του  λόγου
- Καθυστέρηση στην ανάπτυξη της ομιλίας
- Δυσκολία να γίνονται κατανοητοί.
- Δυσκολία στο να εκφράζουν τις ανάγκες τους, τα συναισθήματά τους, τις σκέψεις τους, τις επιλογές και τις προτιμήσεις τους.
- Δυσκολία  να μάθουν να γράφουν και να διαβάζουν.

Το Makaton μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα περιβάλλοντα δηλαδή στο σπίτι, στο σχολείο, στο χώρο απασχόλησης και εργασίας, σε κέντρα αναψυχής και άθλησης, στο Νοσοκομείο κ.λπ..

Η διδακτική του προσέγγιση εστιάζεται, σε πρώτο επίπεδο, στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων επικοινωνίας και γλώσσας και σε ένα υψηλότερο επίπεδο, στην κατάκτηση της ανάγνωσης και της γραφής. Η κατανόηση και χρήση του λόγου επιτυγχάνονται με τη χρησιμοποίηση νοημάτων ή και γραφικών συμβόλων που συνοδεύουν και υποστηρίζουν τον προφορικό λόγο.

Eγγραφή στο Newsletter