Αφασία

Αφασία είναι η ολική ή μερική διαταραχή του λόγου (προφορικού ή γραπτού), η οποία οφείλεται σε κεντρική οργανική βλάβη. Βασικό σύμπτωμα της είναι η διαταραχή στην επικοινωνία. Η αφασία ταξινομείται σε:

 • Αφασία Broca (αντίληψης)
 • Αφασία Wernicke (έκφρασης)
 • Ολική αφασία (έκφραση-αντίληψη)
 • Αμνησιακή αφασία (ανάκληση εννοιών)

 

Αιτιολογία

 • Εγκεφαλικό επεισόδιο
 • Εγκεφαλική αιμορραγία
 • Κρανιοεγκεφαλική κάκωση
 • Σκλήρυνση κατά πλάκας
 • Εγκεφαλίτις
 • Πάρκινσον
 • Άνοια

 

Κλινική Εικόνα

1)      Διαταραχές στον προφορικό λόγο

 • Διαταραχές άρθρωσης
 • Στερεοτυπίες (επανάληψη συλλαβής, μεμονωμένης λέξης ή σύντομης φράσης)
 • Λεκτικές εμμονές (εμμονή σε συγκεκριμένες λέξεις ή φράσεις)
 • Αγραμματισμός (ολική ή μερική ανικανότητα οργάνωσης του προφορικού ή γραπτού λόγου, σύμφωνα με τους συντακτικούς και γραμματικούς κανόνες)
 • Λογόρροια (ακατάπαυστη ομιλία)
 • Απραξία
 • Αγνωσία

 

2)      Διαταραχές στην κατανόηση του λόγου

 • Αδυναμία κατανόησης συγκεκριμένων ή αφηρημένων εννοιών
 • Αδυναμία κατανόησης απλών ή σύνθετων εντολών
 • Αδυναμία ανταπόκρισης σε ερωτήσεις
 • Αδυναμία παρακολούθησης ή συμμετοχής σε διάλογο

 

3)      Διαταραχές του γραπτού λόγου

 • Αγραφία (ολική ανικανότητα γραφής)
 • Αδυναμία αναγνώρισης γραμμάτων και λέξεων (γραφοφωνημική αποκωδικοποίηση)
 • Αδυναμία κατανόησης απλών ή σύνθετων γραπτών κειμένων
 • Αδυναμία ανάκλησης της γραφοκινητικής λειτουργίας
 • Αδυναμία αντιγραφής προτάσεων ή καθ’υπαγόρευση
 • Αδυναμία οργάνωσης της δομής προτάσεων
 • Αδυναμία ονομασίας αριθμών
 • Αδυναμία αρίθμησης
 • Αδυναμία γραφής αριθμών και εκτέλεσης πράξεων

 

4)      Διαταραχές σε Γνωστικό Επίπεδο

 • Διαταραχές ακουστικής και οπτικής αντίληψης
 • Διαταραχές ακουστικής και οπτικής αντίληψης
 • Διαταραχές ταύτισης
 • Διαταραχές κατηγοριοποίησης
 • Διαταραχές συγκέντρωσης-προσοχής

Eγγραφή στο Newsletter