Ειδική Γλωσσική Διαταραχή

 

Κριτήρια Απόκλισης

  • Φυσιολογική ακοή / όραση.
  • Φυσιολογική κινητικότητα.
  • Μη ένδειξη ολικής μαθησιακής (γνωστικής) δυσκολίας.
  • Μη ψυχιατρική διαταραχή.
  • Μη ένδειξη νευρολογικής βάσης.
  • Επαρκή περιβαλλοντικά ερεθίσματα.

 

Κλινική Εικόνα

Φωνολογικό

• Από ήπια φωνολογική διαταραχή έως πολύ σοβαρή (ακατάληπτη ομιλία).

Σημασιολογικό

• Περιορισμένο λεξιλόγιο.

• Ανικανότητα κατηγοριοποίησης από γενικό σε ειδικό και αντίστροφα.

• Προβλήματα ανάκλησης της λέξης.

• Προβλήματα στις σχέσεις των λέξεων, δηλαδή το πώς ορίζονται μέσα σε μία πρόταση.

Μορφο – Συντακτικό

• Προβλήματα στη χρήση: καταλήξεων, αριθμών, προσώπων, χρόνων, άρθρων.

• Προβλήματα δόμησης των λέξεων μέσα σε μία πρόταση.

Πραγματολογικό

• Δυσκολία στη χρήση ερωτηματικών τύπων.

• Δυσκολία στην εκτέλεση σύνθετων εντολών.

• Χαμηλή ικανότητα για λογική σκέψη.

• Δυσκολία στην αιτιολόγηση καταστάσεων.

Eγγραφή στο Newsletter