Προσωπικά Δεδομένα

· Έχουμε όλοι την υποχρέωση να προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα και να διασφαλίζουμε την ασφάλεια τους.

· Σεβόμαστε την ιδιωτική ζωή των συνεργατών και των πελατών μας.

· Προστατεύουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των πελατών και των συνεργατών μας.

· Προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα από απώλεια και παράνομη πρόσβαση.

· Εντάσσουμε την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την ασφάλεια τους σε όλες τις επαγγελματικές διαδικασίες του κέντρου.

· Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με την αρχή της αναγκαιότητας και την αρχή του σκοπού.

· Ενημερώνουμε τους πελάτες και τους συνεργάτες μας για τη χρήση των προσωπικών δεδομένων.

Γιατί προστασία των προσωπικών δεδομένων;

· Υπευθυνότητα απέναντι στους πελάτες και τους συνεργάτες μας.

· Αποτροπή προσβολής των δικαιωμάτων στη προσωπικότητα.

Ποιος είναι ο σκοπός της προστασίας των προσωπικών δεδομένων;

Ο κύριος σκοπός της προστασίας των προσωπικών δεδομένων είναι να διασφαλιστεί το δικαίωμα του καθενός να αποφασίζει ο ίδιος ποιος πληροφορείται τι σχετικά με αυτόν, πότε και για πιο σκοπό καθώς και να εξασφαλιστεί η προστασία των προσωπικών δεδομένων από αθέμιτη πρόσβαση, απώλεια, απαγορευμένη διάδοση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Πως επιτυγχάνεται ο ορθός χειρισμός των προσωπικών δεδομένων;

Η Διοίκηση του Παιδικού Χαμόγελου εισάγει δομές για την τήρηση ενός συμβατού με το Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων . Επιπλέον εκδίδει οδηγίες και απευθύνει εργασιακές κατευθύνσεις στους συνεργάτες και λαμβάνει εκείνα τα τεχνικά-οργανωτικά μέτρα, που απαιτούνται για την εξασφάλιση της προστασίας και της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων.

Επιπρόσθετα ο Κώδικας Δεοντολογίας περιέχει κανόνες αυτοδέσμευσης των συνεργατών μας, που περιλαμβάνουν τον τρόπο χειρισμού προσωπικών δεδομένων. Ο κώδικας αυτός είναι δεσμευτικός ως προς τη τήρηση του από τους συνεργάτες μας.

Eγγραφή στο Newsletter